Czym jest samowola budowlana? Jakie dokumenty należy złożyć, aby ją uzyskać?

Jeśli wybudowałeś obiekt bez pozwolenia lub wybudowałeś inny obiekt niż zamierzony, może to być uznane za samowolę budowlaną. Takie działanie jest zagrożone karą grzywny. Możesz jednak uniknąć tego wykroczenia, uzyskując pozwolenie na budowę i budując swój dom zgodnie z prawem. Legalizacja samowoli budowlanej nie wymaga wielu formalności ani czasu, wystarczy zgłosić się do odpowiedniego urzędu. Ile kosztuje samowola budowlana? Gdzie należy zgłosić oraz jakie dokumenty będą potrzebne?

Czym jest samowola budowlana?

Termin „samowola budowlana” nie jest precyzyjnie zdefiniowany w prawie budowlanym, ale powszechnie używa się go do opisania rozpoczętej budowy pomimo wydania wyraźnego sprzeciwu lub pozwolenia. Inne przykłady to budowa bez zgłoszenia lub pozwolenia, stworzenie obiektu większego niż określony w pozwoleniu oraz rozbudowa bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia.

Aby uniknąć kary za powyższe działania, można przeprowadzić legalizację samowoli budowlanej. W tym celu należy złożyć wniosek o legalizację samowoli budowlanej oraz uiścić opłaty za niezbędne zaświadczenia i dokumenty.

Wniosek o legalizację można złożyć z własnej inicjatywy lub po otrzymaniu postanowienia o wstrzymaniu budowy – podaje gov.pl

Usługę można zrealizować w wojewódzkich inspektoratach nadzoru budowlanego oraz powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego. Ponadto od 1 lipca 2021 roku wniosek o legalizację można złożyć również w formie elektronicznej za pomocą portalu e-Budwnictwo.

/Obraz autorstwa gpointstudio

Samowola budowlana – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

Aby zalegalizować samowolę budowlaną, należy złożyć wniosek o legalizację samowoli budowlanej. Do dokumentu należy dołączyć:

  • Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  • Projekt budowlany.
  • Zaświadczenie izby samorządu zawodowego o wpisaniu autora projektu na listę jej członków.
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  • Postanowienie o uzgodnieniu z odpowiednim starostą kwestii linii zabudowy, elewacji, przebiegu dróg i uzbrojenia technicznego.

Po złożeniu dokumentów legalizacyjnych, w ciągu 60 dni Urząd wyda decyzję o legalizacji. W tym czasie odbywają się oględziny budynku, a także kontrola zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego.

Następnym krokiem, jakiego wymaga legalizacja samowoli budowlanej, jest wniesienie opłaty.

Ile kosztuje legalizacja samowoli budowlanej?

Stawka opłaty jest zróżnicowana w zależności od danego obiektu. Wysokość kwoty oblicza się poprzez pomnożenie stawki opłaty przez współczynnik kategorii budynku, a następnie pomnożenie tego iloczynu przez współczynnik wielkości budynku.

Najniższa opłata legalizacyjna dla budowli wzniesionych bez zgłoszenia do odpowiedniego organu wynosi 2 500 zł, natomiast najwyższa 5 000 zł.

Budynek może zostać zalegalizowany w drodze postępowania abolicyjnego, które nie podlega opłacie. Jednak przed legalizacją dany obiekt musi mieć co najmniej 20 lat i wymagać ekspertyzy technicznej.

______________________________

Autor: Magdalena Chowaniec

Autor zdjęcia głównego: jcomp

Materiał źródłowy: biznes.gov.pl, budownictwo.pl, mgprojekt.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.